FUNDUSZE EUROPEJSKIE


Sieć Otwartych Innowacji

Firma Alfavox Spółka z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego „Sieć Otwartych Innowacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

 

Tytuł projektu: 

Zakup licencji na technologię rozpoznawania i syntezy mowy polskiej w celu podniesienia konkurencyjności oprogramowania automatyzującego obsługę klienta w kanale telefonicznym na bazie Alfavox Aalia.

Celem projektu jest wzrost zastosowania innowacji w Alfavox poprzez zakup licencji na Technologię i wdrożenie znacząco ulepszonego produktu AI-AALIA.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie zastosowania innowacji w Alfavox oraz znacząca zmiana i unowocześnienie w sposób całościowy funkcjonującego do tej pory produktu firmy. Alfavox, dzięki realizacji projektu zdywersyfikuje oferowane produkty poprzez wprowadzenie na rynek znacznie ulepszonego oprogramowania AI-AALIA, który pozwoli Klientom na zupełnie nowy standard obsługi klienta.

Wkład Funduszy Europejskich: 775 134,60 zł
Całkowita wartość projektu: 1.746.600,00 zł

Dotacje Unijne 2014-2020

Firma Alfavox Spółka z o.o. realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3. Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2. Innowacje w MŚP.

Tytuł projektu:

"Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnego produktu o nazwie Wirtualny Gabinet Medyczny". 

Celem projektu jest zakup licencji i wdrożenie Wirtualnego Gabinetu Medycznego umożliwiającego oferowanie konsultacji medycznych pacjentom za pomocą video komunikacji bez konieczności instalowania dodatkowych komponentów. Efektem projektu będzie wprowadzenie do oferty Alfavox innowacyjnego produktu oferowanego Klientom w formie abonamentowej jako SaaS (oprogramowanie jako usługa).

Perspektywa finansowa UE 2007-2013

"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Alfavox Spółka z o.o. 18 czerwca 2014 roku podpisała umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i otrzymała dotację z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" 8 osi priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki". Przedmiotem wsparcia unijnego jest projekt: Platforma Wsparcia Serwisu Alfavox do wsparcia obsługi serwisowej świadczonej przez "Alfavox" Sp. z o.o. podmiotom gospodarczym wykorzystującym autorskie systemy informatyczne spółki".